Sveriges Bergmaterialindustri - SBMI

SBMI skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. SBMI skall göra detta på ett effektivare sätt än om varje företag självt skulle bevaka sitt intresse. Det gör föreningen bland annat genom att
• främja kunskapen om bergmaterialindustrin och dess betydelse för samhället
• öka värdet av bergmaterialprodukter genom att definiera och kvalitetssäkra deras egenskaper och underlätta export genom enhetliga europeiska standarder
• höja branschens anseende hos allmänheten och samhällets beslutsfattare bland annat genom att stimulera till god biologisk mångfald under och efter drift av täkter.
• verka för kortare handläggningstider av täkttillstånd
• kritiskt granska fördyrande lagar och myndighetsregler
• bekämpa onödiga avgifter på täktverksamheten
• främja bättre och mer kostnadseffektiva produktionsmetoder genom bl a stöd till bergmaterialforskningen
• öka tillgången på kompetent personal genom att verka för ökad bergmaterialutbildning i samhället
• främja rekryteringen till bergmaterialindustrin
• öka kompetensen hos personer redan verksamma i branschen genom kurser och branschdagar för anställda i medlemsföretagen

SBMI och dess medlemsföretag är en del av Svenskt Näringsliv. 

SBMI har ett stort utbildningsmateriel som lärare och elever gärna får använda. Ett 40-tal kortfilmer finns. E-posta kansliet@sbmi.se för inloggning.

Tryckt material för beställning