Integritetspolicy m.m.

Vi värnar om din personliga integritet och prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss. Så här behandlar vi information om dig.

Vi på utbudet.se är att anse som personuppgiftsansvarig för all information vi samlar in från och om dig. Vi värnar om din personliga integritet och prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss. Vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen och den praxis som följer av den.

Vi behandlar även uppgifter om dig om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behandla uppgifterna, exempelvis för sådana ändamål som följer av bokförings- och skattelagstiftning.
 
Vi behandlar även din information för att du ska få så relevanta erbjudanden och inbjudningar som möjligt, då vi har ett intresse av att få marknadsföra produkter och tjänster. Vi har också intressen av att kunna analysera och göra undersökningar för att kunna förbättra våra produkter och tjänster samt förbättra din upplevelse på webbplatsen. Vi behöver slutligen kunna vara behjälpliga när du kontaktar oss och den behandlingen är nödvändig för vårt och ditt intresse att kunna hjälpa dig med ditt ärende.
 

Syftet med insamlingen av personuppgifterna

Personuppgifter som lämnas till utbudet.se samlas i ett eller flera register för att uppfylla ett eller flera av följande ändamål:

  • Administrativa ändamål – uppgifterna används för att kunna administrera utskick av det material som den registrerade personen har beställt.
  • Analysverksamhet – uppgifterna används som underlag till analys av vilka som är beställare i syfte att utveckla materialet.
  • Marknadsföringsverksamhet – uppgifterna används som underlag till marknadsföringskontakter, dvs utskick per post och e-mail.
 

Mottagare och överföring till tredje part

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel it-leverantörer, distributionsföretag eller marknadsföringspartners som till exempel nyhetsbrevsystem. De som är avsändare av de material du har beställt, kommer också få ta del av uppgifter om dig som beställare. Dessa kan användas i marknadsföringssyfte av dessa avsändare och de kommer att informera dig om deras personuppgiftsbehandling när de kontaktar dig.

 
Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje part.
 
Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut.
 

Vilken information behandlar vi om dig?

Du kan komma att lämna uppgifter om dig själv på flera olika sätt, såsom när du fyller i formulär på utbudet.se, använder tjänster, beställer produkter eller när du kontaktar oss på olika sätt. De personuppgifter du kan tänkas behöva lämna är bl.a. namn, arbetsplats, adress, postnummer, telefonnummer, e-postadress.

 
När du använder webbplatsen och våra tjänster kan vi även komma att samla in följande information om dig:
  • Information om de tjänster som du har beställt.
  • Beteendeinformation om hur du använder webbplatsen såsom användning av våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.
  • Enhetsinformation såsom IP-adress på nätverksnivå, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.


Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till utbudet.se ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om vad du har beställt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.

 
  • När det gäller uppfyllande av vår överenskommelse Den rättsliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är vår avtalsrelation.
  • Det finns även andra lagar som kräver att vi behandlar dina personuppgifter en längre tid, exempelvis bokföringslagen.
  • Med stöd av vårt berättiga intresse, gör vi också statistik för verksamhetsuppföljning och utvärdering av våra tjänster. Personuppgifterna anonymiseras dock under statistikframställningen på ett sätt att man i inte direkt kan koppla informationen till en enskild person.
  • Dina kontaktuppgifter används också för att skicka erbjudanden och annan marknadsföring till dig från oss. Även detta gör vi med stöd av vårt berättiga intresse.

 

Period för lagring

utbudet.se sparar informationen om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, exempelvis så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år efter att du upphörde vara kund hos oss. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för.

Vidare så kommer vi att behålla vissa personuppgifter så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider, som exempelvis 7 år i enlighet med bokföringslagen. Vi kan även komma att spara informationen för att kunna bevaka våra rättliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.
 
Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.
 

Dina rättigheter

Såsom fysisk person och vars personuppgifter som behandlas har du flertalet rättigheter.

Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter och om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag (se adress nedan). Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.
 
I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna. Ytterligare exempel på att vi kan ha rätt att säga nej till din begäran är skyldigheter som följer av bokförings- och skattelagstiftning. Kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 
I vissa fall har du även rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Dessa skäl ska då väga tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk.
 
Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev.
 

Länkar på webbplatsen

På utbudet.se kan det förekomma länkar och/eller hänvisningar till andra webbplatser. Denna information gäller inte för dessa webbplatser och vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicys innan du lämnar ut dina personuppgifter.

 

Cookies

Vi använder också cookies (och andra liknande tekniker) för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om vår användning av cookies finner du här.   

 

Kontakta oss

Utbudet i Sverige AB (556662-1727) är ansvarig för den behandling som sker vid besök eller användande av tillgängliga produkter och tjänster på webbplatsen. Kontakta oss gärna på nedan postadress, e-post eller telefon.

 
Postadress: Utbudet.se, Box 45404, 10431 Stockholm
E-post: info@utbudet.se
Telefon: 020-676050
 

Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt ser vi gärna att du i första hand kontaktar oss på info@utbudet.se. Du kan välja att framföra din kritik till Datainspektionen.