Sveriges 3R-center, Jordbruksverket

Sveriges 3R-center är ett nationellt kompetenscentrum när det handlar om att ersätta, minska och förfina djurförsök i Sverige. 3R är en internationell förkortning för orden replace (ersätta), reduce (minska) och refine (förfina). Centret som är en del av Jordbruksverket, arbetar på uppdrag av Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
Forskning, djurförsök och 3R - tre lektioner för gymnasiet

Vill dina elever lära sig mer om forskning - med djurförsök eller andra metoder? Här finns färdiga lektioner som är kopplade till kursplanen och som kan användas för både självstudier och samtal.


Intervju med Sveriges 3R-CENTER

Sveriges 3R-center arbetar för att ersätta, minska och förfina djurförsök i Sverige.

Hej Lisa!

 

Kan du berätta lite mer om er verksamhet:

Sveriges 3R-center är ett nationellt kompetenscentrum och en samlande arena för kunskap och drivkraft när det handlar om att ersätta, minska och förfina djurförsök. Vi tar bland annat fram olika råd och publikationer. Vi sprider kunskap genom utbildningsinsatser, seminarier och informationsmaterial. Vi ger även stöd till och samarbetar med olika samhällsaktörer.
3R-centret finns på Jordbruksverket, men har en extern styrgrupp i form av Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Ledamöterna i kommittén kommer från akademi, myndigheter, företag och intresseorganisationer och representerar en bred expertis för såväl försöksdjursfrågor som för metoder som kan ersätta djurförsök.

Hur är ert material upplagt?

Vi har tagit fram ett digitalt utbildningsmaterial om forskning och naturvetenskapliga metoder riktat till gymnasieskolan.

Materialet består av tre lektioner som handlar om forskning, djurförsök, etik och 3R. Lektionerna är alla gjorda i ett digitalt format och kan användas för både självstudier och samtal i mindre grupper eller i helklass.

Lektionerna är tänkta att användas fristående eller i denna ordning:

Välkommen till forskningens värld!

Djurförsök, etik och 3R

Djurförsöksfri forskning

Utbildningen bygger på att eleverna själva ska ta del av information från det digitala materialet som består av texter, filmer, bilder och uppgifter. Varje lektion avslutas med ett kunskapstest, som eleverna kan göra individuellt, i par eller i större grupper. Eleverna får också möjlighet att reflektera individuellt och i grupp.
I alla lektioner finns ett fördjupningsmaterial som kompletterar och ger en djupare förståelse för frågor och ämnen som tagits upp i lektionen, som till exempel djurvälfärd och cellbaserade metoder.
Det finns också en lärarhandledning till materialet, som innehåller tydliga instruktioner till läraren om hur det ska användas och vilka ämnen och delmoment det passar inom.

Hur ser ni på ert uppdrag gentemot skolan och varför är det viktigt för er att kommunicera med dem?

Dagens skolelever är framtidens forskare och metodutvecklare. Det är viktiga målgrupper där vi på ett tidigt stadium vill förankra 3R, ge inblick i olika forskningsmetoder och visa på vikten av att välja rätt metod för att ge en bred bas för såväl utbildning som framtida arbete. 

Ämnet djurförsök skapar ibland reaktioner i samhället i stort och givetvis även hos gymnasieelever. Det kan resultera i starka känslor och uttryck. Genom att belysa djurförsök ur olika perspektiv kan bilden nyanseras och unga människor få en större förståelse för forskning.

 

Intervjuad är Lisa Andersson, kommunikatör, 
Sveriges 3R-center